Fazor

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

  • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök.

Verkningssätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt)
80,4 vikt-%

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

4683