Gnatrol SC

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

  • Innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

  • Bekämpar sorgmyggelarver – skonar nyttoinsekter

Användningsområde

Mot larver av sorgmyggor i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis som verkar i larvernas mag-tarmkanal. När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. Gnatrol SC har effekt på sorgmyggans larver och bekämpar inte vuxna mygg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis ssp.
israelensis AM65- 52, halt
5,09 E10 (enhet cfu/ml),
motsvarande 123 g/L.
Innehåller även
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on.

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5241