crown MH

2024-04-23T11:41:04+02:00april 23rd, 2024|

crown MH

Groningshämmande medel som får användas i potatis och lök

 • Minskar och fördröjer groningsviljan i potatis som lagras
 • Motverkar spillpotatis i kommande grödor
 • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras.

Verkningssätt

crown MH hämmar celldelningen i växten men utan att påverka cellutvecklingen.
crown MH tas upp via bladen, transporteras systemiskt i floemet ner till löken och knölarna för att verka.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt) 361,8 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5928

Mizuki

2024-01-08T16:49:21+01:00januari 8th, 2024|

Mizuki

Kontaktverkande produkt mot ett brett spektrum av örtogräs samt för nedvissning av blast i potatis

 • Ny verksam substans för Sverige
 • Starkt brännande effekt
 • Bred ogräseffekt

Mizuki är en kontakverkande herbicid som används för ogräsbekämpning och nedvissning av blad, stjälkar i potatis, samt förhindrar plantan att växa om vid nedvissning.

Mizuki absorberas av plantan där vi får träff varför en god täckning av sprutduschen är viktig. Effekterna syns inte direkt, men uppkommer några enstaka dagar efter behandling. Full nedvissning sker inom 14–21 dagar.

Solinstrålning och dagsljus förstärker effekten av produkten. Den aktiva substansen, Pyraflufen-etyl, tillhör HRAC grupp 14.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyraflufen-etyl 10,6 g/l (1,1 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5927

VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Novagib

2023-11-28T09:00:47+01:00november 28th, 2023|

novagib

Novagib

Minskar risken för korkrost på äpple och päron

 • Innehåller gibberellinsyra som finns naturligt i växter
 • Korkrost orsakat av bl.a. frost kan minskas
 • Fruktsättningen i päron kan optimeras

Användningsområde

Mot korkrostbildning i odlingar av äpple.
För skalförbättring i odlingar av äpple.
För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.

Verkningssätt

Gibbereliner tas huvudsakligen upp av växten via de växtdelar som träffas vid behandlingstillfället och verkar lokalt i dessa växtdelar. Skalets elasticitet ökar eftersom celltillväxten stimuleras (morfologin i epidermis förändras hos den växande frukten), vilket resulterar i att effekt för förbättrad skalkvalitet med t ex mindre skador av korkrost kan uppnås. Vid användning av Novagib under blomningen i päron hämmas åldrandet av blomman och därmed gynnas och förbättras fruktsättningen.

Det är viktigt att tillgodose en god och jämn täckningsgrad med sprutvätska för att optimera effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Gibberelliner – GA4/GA7 10 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Registreringsnummer

5679

Enclean

2023-11-27T17:32:29+01:00november 27th, 2023|

enclean

Enclean

För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak

 • Hög effekt
 • Snabbt resultat
 • Långvarig effekt
 • Utvunnet från växtriket
 • Lättanvänd – låg dos, liten vattenmängd, inget skum
 • Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort produkten torkat
 • Biologisk nedbrytbar

Användningsområde

Mot alger (biocidprodukt PT02)

Verkningssätt

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer, marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenar, icke gräsbeklädda idrottsbanor.

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling. Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av alger uppstår. Max 2 behandlingar per år.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Nonansyra 500 g/l (53,97 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5910

X-Change

2023-11-28T10:31:42+01:00november 28th, 2023|

X-change

X-change används för att förbättra vattenkvaliteten

 • pH buffrande

 • Syraneutraliserande
 • Förbättrar upptag och spridning på plantorna

Verkningssätt

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effek- ten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan. 

Allmän information

Formulering

Vattenlöslig

Sluxx HP

2023-11-28T10:07:58+01:00november 28th, 2023|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn(III)fosfat 29,7 g/kg (2,97 vikt-%)

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Rozol Pro

2023-05-26T11:32:49+02:00maj 26th, 2023|

Rozol Pro

Rozol Pro

Mot råttor och möss

Rozol Block Pro

 • Smakligt bete som bättre tål fukt och har lång hållbarhet inom- och utomhus

 • Väderoberoende bete

 • Lätta för råttor och möss att gnaga på
 • Möglar inte, bra lösning i fuktiga miljöer

Rozol Wheat’Tech Pro

 • Behandlade vetekorn
 • Extra bra val vid tillgång till annan föda t ex. vid stall och spannmålssilos
 • Tål hög omgivningstemperatur, t ex. i betesstation placerad på en solig plats

Användningsområde

Mot råttor och möss.

Verkningssätt

Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som verkar genom att reducera blodets förmåga att koagulera. Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska smakligheten för råttor och möss.

Länk – Tillstånd – Arbetsmiljöverket

En praktisk guide för ansvarsfull användning av bete mot råttor och möss

 • Fakta om råttor och möss
 • Förebyggande åtgärder mot råttor och möss
 • Synliga problem och lämpliga åtgärder
 • Vem får använda medel mot råttor och möss?
 • Utplaceringsförslag av betningsstationer

Länk till guide

Allmän information

Verksam beståndsdel

0.005% Klorofacinon (50 mg/kg)

Formulering

RB – Bruksfärdigt bete

Reg.nr. Rozol Block Pro

5409

Reg.nr. Rozol Wheat’Tech Pro

5412

pH-Opti

2023-11-28T09:09:37+01:00november 28th, 2023|

pH-Opti

pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

 • Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

 • Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen
 • Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

Användningsområde

Kvalitetshöjare av vatten till växtskyddsmedel.

Verkningssätt

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den sänker pH i sprutvätskan och neutraliserar bikarbonaterna i vattnet. 

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH. Några exempel är: 

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen. 

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Uronium vätesulfat 80 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

NA Avdunstningsskydd

2023-11-28T08:51:50+01:00november 28th, 2023|

NA Avdunstningsskydd

NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

 • Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Användningsområde

Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Styren-butadien polymer 480 g/l
Innehåller även alkoholer, C9-C11, etoxilerade 1–10 %

Till toppen