Rozol Pro

Mot råttor och möss

– Erkänt bra och kraftfull aktiv substans

– För användning både utomhus och inomhus

– Olika formuleringar för bästa situationsanpassning

– Ger kontroll och säkerhet året runt

– Håller alla attacker av råttor och möss på en kontrollerbar nivå

Verkningssätt

Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som verkar genom att reducera blodets förmåga att koagulera.

Användning

Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska smakligheten för råttor och möss.

Så här används Rozol Pro för bästa resultat
Wheat Tech
Block
Mot möss
X
X
Mot råttor
X
X
I och vid foder- och spannmålssilo
X
Spannmålslager
X
Djurhållning
X
X
God tillgång till annan föda
X
Utomhus
X
Långtidseffekt
X
Fuktig miljö
X

Betet verkar inom några dagar (4–17 dagar) efter att gnagarna har börjat äta av det. Denna fördröjning mellan intag och död är en integrerad del av verkningsmekanismen hos antikoagulanter för att undvika att väcka misstankar hos andra individer, så att hela populationen fortsätter att äta av betet.

Rozol Pro finns i två olika formuleringar; block och bete baserat på vetekorn. Båda ska placeras i avsedda och tåliga betesstationer anpassade för ändamålet för råttor respektive möss. Portionspåsarna med vetekorn ska placeras oöppnade i betesstationerna.

Olika formuleringarna har var för sig hög effekt mot råttor och möss med några inbördes skillnader enligt nedanstående tabell.

Rozol ´Wheat´ Tech ProLämpligt att använda när det finns gott om alternativa födoämnen tillgängliga för mössen.
Rozol Block ProSmakligt bete som bättre tål fukt och har lång hållbarhet utomhus.

Råttor

Den absolut vanligaste råttan i Sverige är brunråttan. Råttor lämnar sin spillning koncentrerat på en eller flera platser väl avskilt från de områden de normalt rör sig i. 

Skrapljud och gnagande mellan skymning och gryning på vindar och loftutrymmen är tydliga tecken på råttor eller möss. 

Råttor lämnar fot- och svansmärken i dammiga områden. Visar råttorna sig på dagtid är det ett tydligt varningstecken på riklig förekomst.

Möss

Det vanligaste sättet att veta att man är drabbad av möss är genom lukt. Musens spillning och urin luktar mycket starkt.

Möss bygger ofta upp små matförråd i stövlar, soffor och andra gömställen. Möss lämnar spillning längs med väggar eller djupt inne i skåp. Möss avger otrevliga ljud genom gnagande, spring i väggar och pipande. 

Gnagmärken på t ex. soppåsar, kartonger, trä- och gips skivor är också tecken på musförekomst. Se även identifieringsnyckeln på nästa sida.

Låggiftigt för husdjur

Rozol har låg akut giftighet för hundar och katter vid enstaka intag. Beräkningar visar att en hund måste äta en stor mängd Rozol bete, i förhållande till sin kroppsvikt, för att få i sig en dödlig dos. 

Sekundärförgiftning

Risken för att hundar och katter ska ta skada av att äta enstaka förgiftade möss är mycket liten.

Beprövad användning i lantbruket samt god kännedom hos veterinärer vid eventuell oavsiktlig förgiftning. Motgift är Vitamin K som finns lättillgängligt hos veterinär.

Användningsvillkor

Mot råttor och möss, klass 1 So – endast för yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd.

Mot möss, klass 2 – endast för yrkesmässiga användare.

Användning inomhus och utomhus omkring byggnader.

Endast för användning i åverkanssäkra betesstationer.

Produkterna får inte användas längre tid än 35 dagar utan att angreppets omfattning och behandlingens effekt utvärderas.

Se produktens etikett för fullständiga användarvillkor.

En praktisk guide för ansvarsfull användning av bete mot råttor och möss.
– Fakta om råttor och möss
– Förebyggande åtgärder mot råttor och möss
– Synliga problem och lämpliga åtgärder
– Vem får använda medel mot råttor och möss?
– Utplaceringsförslag av betningsstationer

Samla in viktig information om förändringar och iakttagelser med hjälp av ”Kontroll- och betningsschema”